Projecte flowpacks

Producte

Flowpacks de 200 x 160 mm

Necessitat existent

El client tenia una línia de transport d’aproximadament 200 m de llargada a través de la qual circulaven productes en envàs tipus flowpack, i al final de la qual una estotjadora robotitzada els condicionava en capses amb un nombre determinat de flowpacks.

L’estotjadora requeria, per al seu funcionament correcte, que els flowpacks li arribessin sempre en la mateixa posició i amb la mateixa separació. Els flowpacks que no respectaven aquestes condicions no podien ser gestionats pel robot i havien de ser rebutjats.

Al seu torn, i atesa la seva longitud, la línia estava dividida en diversos segments units per transferències intermèdies. Les característiques físiques del flowpack provocaven que sovint aquests es quedessin embussats en les transferències intermèdies, de manera que s’interrompia el funcionament de la línia de transport i s’alteraven l’ordre i la distància d’arribada dels productes a l’estotjadora.

Solució proposada

Es proposa instal·lar un transportador especial sense transferències intermèdies.

A més, per optimitzar l’espai es proposa que el transportador discorri a una altura d’uns 3 metres.

El producte es lliura a l’altura requerida per l’estotjadora per mitjà d’una espiral de descens model SPI-1T.

Amb aquesta solució s’espera evitar els embussos de flowpacks a les estacions intermèdies de la línia de transport, de manera que s’eliminin les aturades no programades i s’asseguri que les unitats arriben amb la posició i la separació requerides a l’estotjadora.

Millores obtingudes

  • Augment de l’eficiència de la línia.
  • Eliminació d’una causa de malbaratament de producte.

Punts clau

LIMITACIÓ D’ESPAI – TRANSPORTADOR SENSE TRANSFERÈNCIES – EFICIÈNCIA – SOLUCIÓ A MIDA – REDUCCIÓ DE MALBARATAMENT DE PRODUCTE

* NOTA: per raons de confidencialitat s’ometen determinats detalls de el projecte

Productes utilitzats