Projecte tarrines

Producte

Terrines de 150 mm de diàmetre x 100 mm d’alçada.

Necessitat existent

El client estava instal·lant una nova línia de producció que comprenia una màquina d’ompliment de producte que, per les característiques d’aquest, no admetia aturades no programades. Qualsevol aturada no programada obligava a retirar i destruir el contingut de la màquina i a netejar-la per poder reiniciar la producció.

La línia comprenia, a més, una estació posterior d’estotjament, que era complexa i susceptible de tenir diverses aturades diàries.

El client estava amoïnat davant la possibilitat que aquestes aturades poguessin arribar a ser significatives en nombre i que això obligués a repetir sovint el procés de buidatge i recondicionament de l’omplidora, i que això comportés una disminució de l’eficiència de la línia.

Solució proposada

Es proposa la instal·lació d’un Regulador Dinàmic de Flux, amb una capacitat d’acumulació de 2 minuts de producció. Per la capacitat requerida, el model apropiat és un DFR-MC.

L’objectiu és que el DFR absorbeixi els efectes de les eventuals aturades de l’estotjadora, si aquestes són de fins a 2 minuts, o permeti l’aturada programada de l’omplidora en el cas d’aturades superiors a 2 minuts. En tots dos casos, l’efecte del DFR ha de fer innecessari el buidament de l’omplidora, la destrucció del producte i la rentada posterior.

Millores obtingudes

  • S’evita la majoria de les aturades no programades de l’omplidora, causat per possibles aturades de l’estotjadora.
  • La inversió en l’equip genera un ROI superior al 100% en un any

Punts clau

MILLORA D’EFICIÈNCIA – ROI

* NOTA: per raons de confidencialitat s’ometen determinats detalls de el projecte

Productes utilitzats