Projecte bosses

Producte

Bosses de 200 x 150 mm.

Necessitat existent

El client ha instal·lat una nova línia de producció que funciona aïlladament de la resta de la fàbrica. En aquesta línia produeix un producte especialitzat que només ocupa el 30 % de la capacitat disponible.

En paral·lel, altres línies de producció estan funcionant a plena capacitat i no arriben a satisfer plenament la demanda potencial. Aquestes línies acaben en un sistema “bag in Bag”, en la qual les bosses s’empaqueten en altres bosses més grans.

Per poder dedicar la capacitat disponible de la línia instal·lada recentment a donar suport a les línies que operen a ple rendiment, caldria connectar aquella línia al sistema “bag in Bag”. En aquest cas, seria fonamental equilibrar les cadències de producció de les diferents línies amb la cadència requerida pel sistema d’empaquetatge.

El lay out de la planta és complex, amb poc espai disponible i elements d’estructura de l’edifici que dificulten el pas. A més, el “bag in Bag” del sistema d’empaquetatge està situat en altura.

Solució proposada

Es proposa un sistema compost per dos Reguladors Dinàmics de Flux aeris, model DFR-R, així com Espirals SPI-1T per aconseguir l’elevació i descens dels productes. En aquesta configuració, la funció principal dels controladors DFR-R no és d’acumulació sinó d’equilibratge entre la taxa d’arribada dels productes i el ritme del seu alliberament al sistema “bag in Bag”. Aquest equilibratge és fonamental per maximitzar la cadència del sistema d’empaquetatge.

Atesa la complexitat física de l’espai disponible, s’elabora un mapa de punts en 3D com a pas inicial. A partir del càlcul exacte de les dimensions proporcionades per aquest mapa de punts, es desenvolupa i s’adapta la solució final.

Millores obtingudes

  • Aconseguir l’equilibratge de línies que permet la connexió entre la nova línia i el sistema d’embalatge comú a totes elles. Això permet que la nova línia passi a treballar en una situació propera a plena capacitat.
  • Executar el projecte tot i tenir poc espai, fragmentat i condicionat per abundants elements estructurals.

Punts clau

AUGMENT DE CAPACITAT – RESTRICCIONS D’ESPAI – COMBINACIÓ DE LÍNIES – SOLUCIÓ A MIDA

* NOTA: per raons de confidencialitat s’ometen determinats detalls de el projecte

Productes utilitzats