Projecte caixes de cartró

Producte

Caixes de cartró de 250 x 200 x 50 mm.

Necessitat existent

El client ha instal·lat una línia de producció en la qual una encaixadora rep el producte de dues estotjadores, que pertanyen a dues línies diferents.

Per absorbir els efectes de les aturades no programades de l’encaixadora, el client tenia una persona per torn per recollir les caixes que sortien de les estotjadores, separar-les i reintroduir-les al circuit.

A més, el sistema existent no permetia equilibrar l’entrega de productes des de les estotjadores fins a les encaixadores, i això afectava l’eficiència de les dues línies de producció.

Solució proposada

Es proposa instal·lar un regulador dinàmic de flux múltiple (DFR-ML) que consta de dos dispositius fusionats en una sola estructura, concebuts per gestionar els productes procedents de cada estotjadora de forma independent.

La solució proposada permet absorbir automàticament les parades no programades  de l’encaixadora, per mitjà d’una acumulació dinàmica de productes de fins a 3 minuts.

D’altra banda, la gestió conjunta dels dos reguladors equilibra el ritme de lliurament del producte des de les dues estotjadores a l’encaixadora.

Millores obtingudes

  • Eliminació de la manipulació manual de les caixes en cas de parada de l’encaixadora i reducció del cost total de producció.
  • Lleugera millora de l’eficiència per la regulació proporcionada del flux de productes de les dues estotjadores a l’encaixadora.

Punts clau

DISMINUCIÓ DE COSTOS -REGULACIÓ DE FLUX

* NOTA: per raons de confidencialitat s’ometen determinats detalls de el projecte

Productes utilitzats