Inprosy: un procés d’adaptabilitat i eficiència

Nosaltres

Inprosy neix com a resultat de l’impuls d’un conjunt d’enginyers i experts mecànics que, responent a les inquietuds plantejades per un client, van començar a desenvolupar un conjunt de màquines i solucions que, pel seu grau d’innovació, cobrien necessitats que, fins aleshores, no tenien una resposta adequada en el mercat.

Amb el temps, la gamma de maquinària i solucions s’ha anat ampliant, així com les capacitats tècniques i de gestió de projectes de l’empresa.

La filosofia que segueix inspirant Inprosy és la dels primers dies: el desig de resoldre les necessitats dels seus clients i l’aposta per solucions innovadores adaptades a cada situació concreta.

Departament Comercial

Des del moment en què el client comunica al nostre departament comercial una necessitat, s’estudia quina és la millor solució que podem oferir, depenent de si el que necessita és millorar l’eficiència, optimitzar l’espai, automatitzar processos, transportar productes, monitorar-los, etc.

Enginyeria

Quan el client ha donat la conformitat a la nostra proposta, el departament d’enginyeria d’Inprosy elabora el pla de projecte i emprèn les tasques de disseny, desenvolupament o adaptació de les solucions acordades.

Durant aquesta part del procés s’estableix una comunicació continuada amb el client per tal de garantir que el resultat final compleixi les seves especificacions i expectatives.

Fabricació

Un cop el client ha donat la seva aprovació al disseny final, l’equip de tècnics inicia la construcció de l’equip o els equips que formen la solució proposada.
Aquesta fase inclou protocols de revisió i proves de qualitat, que acaben amb una revisió exhaustiva del client (FAT) a les instal·lacions d’Inprosy.

Seguidament es realitzen les modificacions i millores detectades en el FAT i es completa la fase de construcció. La maquinària s’envasa amb cura i es transporta a les instal·lacions del client. A casa del client, els tècnics d‘Inprosy són responsables de la descàrrega i col·locació de la maquinària en la seva posició.

Posteriorment es fa la instal·lació i posada en marxa, i en primer lloc es fan proves en buit i després, amb productes. Quan la solució instal·lada funciona com s’havia previst, es duu a terme la revisió final de conformitat del client (SAT), en la qual es realitza la formació i es lliura la documentació.

El procés finalitza amb una recopilació interna per Inprosy de les millores de producte o de procés detectades durant el projecte.

Atenció Postvenda

Un cop finalitzada la instal·lació de la línia, el departament comercial segueix en contacte amb el client per fer un seguiment del rendiment de la maquinària instal·lada i valorar el grau de satisfacció del client.