Projecte pots de plástic

Producte

Pots de plàstic de 100 x 25 x 40 mm.

Necessitat existent

La línia de producció del client tenia una eficiència del 60%. La causa d’aquesta ineficiència eren les múltiples aturades que es produïen a les diferents estacions de la línia.

El problema es veia agreujat pel fet que era una de les dues úniques línies de fabricació que el client tenia disponibles per a aquest producte a tot el món. Ambdues operaven a quatre torns.

El client es plantejava com a única solució la posada en marxa d’una nova línia de producció. En no tenir espai disponible, això suposava ampliar la nau industrial i multiplicar la inversió necessària.

El producte era fràgil, no admetia contacte i era propens a la caiguda des del transportador. Així mateix, calia mantenir estrictament el FIFO.

Solució proposada

Proposem al client la instal·lació d’un Regulador Dinàmic de Flux (DFR) que permeti acumular producte dinàmicament en els moments d’aturada i alliberar-lo quan el funcionament de la línia es restableixi.

Per determinar en quina zona de la línia s’ha d’ubicar el DFR i quin és el temps d’acumulació requerit, es fan diverses simulacions del funcionament de la línia de producció. Es determina que cal una capacitat d’acumulació de 6 minuts, i per això s’opta pel model DFR-MC.

S’espera que el DFR absorbeixi una part important dels efectes de les aturades de la línia, i que augmentin la seva eficiència i la producció finalment aconseguida.

Millores obtingudes

  • Augment del 18% de l’eficiència de la línia de producció.
  • Augment de la producció en 11 milions d’unitats per any.
  • S’evita haver de fer una inversió en ampliació de capacitat.

Punts clau

MILLORA D’EFICIÈNCIA – ROI – AUGMENT DE CAPACITAT – RESTRICCIONS D’ESPAI

* NOTA: per raons de confidencialitat s’ometen determinats detalls de el projecte

Productes utilitzats